Beleidsplan 2017 – 2018

1. Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan 2017/2018 van KBO Seniorenvereniging Bergharen, Hernen, Leur.
Dit plan geldt als richtlijn voor het de komende 2 jaren te voeren beleid.
Lokaal willen we de komende 2 jaren vooral aandacht besteden aan de volgende thema’s
– veiligheid;
– ledenwerving met name ook jonge senioren;
– uitbreiding samenwerking met plaatselijke Zonnebloemverenigingen;
– samenwerking met plaatselijke leefbaarheidsgroepen

Provinciaal baart de opheffing van de SBOG (Samenwerkende Bonden Ouderen Gelderland) de nodige zorgen. KBO-Gelderland heeft in haar beleidsplan 2017/2018 een groot aantal taken van de SBOG overgenomen.
Hierna zullen deze thema’s verder worden uitgewerkt. Ook de verschillende vormen van belangenbehartiging en de activiteiten van onze vereniging komen hierna aan bod.
Tevens wordt kort stil gestaan bij de ontwikkelingen op landelijk en provinciaal niveau.

2. Veiligheid
Het is van groot belang dat de veiligheid van ouderen voldoende wordt gewaarborgd en dat ouderen zich ook veilig voelen.
Veiligheid is een breed terrein. Onze aandacht zal uitgaan naar de volgende onderdelen:
– veiligheid in en om het huis;
– veiligheid in het verkeer;
– digitale veiligheid
Middels themabijeenkomsten en voorlichting via Nieuw Leven en onze website zal aan dit onderwerp de komende tijd ruimschoots aandacht worden besteed.

3. Ledenwerving met name ook jonge senioren
Onze vereniging heeft te kampen met een toenemende vergrijzing van het ledenbestand.
Daarnaast is het aantal leden in 2016 enigszins gedaald, vooral veroorzaakt door overlijdens en vertrek van leden naar Wijchen i.v.m. de daar aanwezige betere voorzieningen.
Anderzijds is er een duidelijke tendens waarneembaar dat senioren uit Wijchen en andere omliggende plaatsen lid worden van onze vereniging i.v.m. het aantrekkelijke aanbod aan activiteiten.
Het werven van ‘jonge’ senioren als lid blijft een grote uitdaging. Afstemming van activiteiten op deze groep, c.q. het ontwikkelen van nieuwe activiteiten zal ook de komende beleidsperiode een aandachtspunt zijn. Dit voorjaar is gestart met een nieuwe ledenwerfactie via een publicatie in “Op de Hoogte”. Zo nodig zal ook op andere wijze worden getracht nieuwe leden te werven.

4. Uitbreiding samenwerking met plaatselijke Zonnebloemverenigingen
In het afgelopen jaar heeft  de samenwerking met “De Zonnebloem Bergharen” verder vorm gekregen. Omdat deze samenwerking een toegevoegde waarde vormt voor beide organisaties, zal deze samenwerking worden voortgezet en geïntensiveerd. Activiteiten zullen, waar mogelijk, op elkaar worden afgestemd.
Onze vereniging staat open voor een vergelijkbare samenwerking met “De Zonnebloem Hernen en Leur”.
De samenwerking met Zonnebloemverenigingen biedt in het bijzonder mogelijkheden om meer aandacht te besteden aan leden die kampen met fysieke beperkingen.

5. Samenwerking met de plaatselijke leefbaarheidsgroepen
Door de Leefbaarheidsgroepen van Bergharen en Hernen/Leur is, in samenwerking met “Seinpost” adviesbureau gestart met het in kaart brengen van de behoefte aan sociaal-maatschappelijke en economische voorzieningen en bijpassende huisvesting.
Dit project opereert onder de naam “sociale structuur Bergharen Hernen Leur”.
Het streven is erop gericht  in 2017 de gezamenlijke voorstellen voor te leggen aan het gemeentebestuur van Wijchen.
Onze vereniging participeert in de volgende werkgroepen:
– eerstelijnszorg, wonen en zorg;
– zorgcoöperatie;
– sport.
Deze vertegenwoordiging is erop gericht de belangen van onze leden zo goed mogelijk te behartigen bij de komende besluitvorming.

6. Samenwerking KBO-verenigingen binnen de gemeente Wijchen
Het Kringberaad Wijchen, een samenwerkingsverband van de vier KBO-verenigingen binnen de gemeente Wijchen, functioneert al enige tijd niet optimaal. Dit samenwerkingsverband zou een krachtig forum kunnen vormen, vooral op het gebied van de gemeentelijke belangenbehartiging. Zolang de grootste deelnemende vereniging niet wil inzien dat juist hier de kracht van dit samenwerkingsverband ligt en, in tegenstelling met de doelstelling, vooral solistisch optreedt, is geen verbetering te verwachten. Het voortbestaan van het Kringberaad in de huidige vorm is hiermee uiterst onzeker geworden.

7. Voortzetting werkzaamheden SBOG
Het beleidsplan 2017/2018 van KBO-Gelderland is zeer ambitieus, zeker waar het betreft de overname van taken van de SBOG. De overname van het Belastingproject verloopt naar wens. Op andere beleidsterreinen is het afwachten of de gestelde doelen zullen (kunnen) worden gerealiseerd. Het bestuur van KBO-Gelderland geeft in haar beleidsplan aan dat besloten is het project Vrijwillige Ouderenadviseurs vanaf 1 januari 2017 voort te zetten. Het is een belangrijk project en draagt bij aan de participatie en zelfredzaamheid van senioren. Onze vereniging blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen en zal tijdig haar stem laten horen.

8. Ontwikkelingen Unie KBO en KBO-Gelderland
8.1 Unie-KBO
De taken van de Unie-KBO liggen vooral op het gebied van de landelijke belangenbehartiging. Het gaat hier om de behartiging van belangen op het gebied van sociaal economische zaken, gezondheid en zorg en welzijn evenals de behartiging van algemene belangen.
De samenwerking met de PCOB (Protestants Christelijke Ouderenbond) is eind vorig jaar geformaliseerd. In de toekomst hopen we te profiteren van de voordelen welke aan deze krachtenbundeling verbonden zijn.
De KBO-PCOB heeft voor de komende 2 jaar als speerpunten van beleid benoemd:
– T(huis) wonen;
– Inkomen/koopkracht/pensioen;
– Digitalisering;
– Veiligheid
– Levensvragen
Voor een deel zijn deze speerpunten terug te vinden in dit beleidsplan.

8.2 KBO-Gelderland
KBO-Gelderland wil zich volgens haar beleidsplan meer naar buiten presenteren als een vrijwilligersorganisatie door en voor senioren waarbij de focus ligt op de bevordering van de participatie van ouderen in de samenleving. Voorop staat het faciliteren van individuele belangen. Er zal een actief beleid worden gevoerd met als doel verenigingen te begeleiden bij de uitvoering van de belangenbehartigende rol o.a. richting de gemeentepolitiek. Bij de opstelling van het beleidsplan 2017/2018 zijn de door de KBO-PCOB benoemde speerpunten als uitgangspunt genomen.
Verder richt KBO Gelderland haar peilen o.a. op de werving van jonge senioren en voorlichting over de gemeentepolitiek.

9. Belangenbehartiging
9.1 Algemeen
Collectieve en individuele belangenbehartiging zal ook in de komende periode de volle aandacht hebben van het bestuur. De bezuinigingen van de overheid en de gevolgen hiervan voor senioren blijven onze aandacht opeisen. Goede voorlichting over de veranderingen in de zorg is hierbij van groot belang.
Waar mogelijk en nodig zal door het bestuur, in samenwerking met onze ouderenadviseurs, extra aandacht worden besteed aan belangenbehartiging voor onze leden, onder het motto: “Omzien naar elkaar”. Het uitgangspunt hierbij is dat iedereen, met of zonder een beperking, zo lang en zoveel mogelijk deel kan deelnemen aan de samenleving, eventueel met steun van andere mensen, maatschappelijke instellingen en de gemeente.

9.2. Seniorenhuisvesting
Huisvesting van senioren zal ook in de nabije toekomst veel aandacht nodig hebben.
Het huidige regeringsbeleid is erop gericht om ouderen zolang mogelijk zelfstandig te laten wonen.
Om dit mogelijk te maken, dient te worden voorzien in passende en betaalbare huisvesting voor deze sterk groeiende bevolkingsgroep.  Ouderen moeten in staat zijn (of worden gesteld) op een kwalitatief goede manier thuis oud te worden.
De huidige woningvoorraad voldoet, zeker in de toekomst, niet aan de eisen welke op dit gebied mogen worden gesteld.
Op lokaal niveau is reeds diverse malen deze problematiek onder de aandacht gebracht van politieke partijen en het college van burgemeester en wethouders. De politieke wil om dit probleem op te lossen ontbreekt vooralsnog. Mogelijk biedt de participatie in het project “sociale structuur Bergharen Hernen Leur” nieuwe kansen.
Goede voorlichting en advisering over comfortabel en veilig thuis (blijven)
wonen is ook van groot belang. Middels participatie in de werkgroep “Bewust Wonen” van de gemeente Wijchen, een project van “MeerVoormekaar” (dé welzijnsorganisatie voor alle inwoners van Druten en Wijchen) wordt de vinger aan de pols gehouden.

9.3. Eenzaamheid
Eenzaamheid doet zich voor in alle geledingen van onze samenleving. Met de toename van de vergrijzing zal dit probleem onder senioren waarschijnlijk nog ernstigere vormen aannemen. Binnen de gemeente Wijchen is een werkgroep “Eenzaamheid” al enkele jaren actief om dit groeiende probleem aan te pakken. In deze werkgroep participeren o.a. MeerVoormekaar, LuciVer, ZZGzorggroep en de gemeente Wijchen. Het project wordt jaarlijks geëvalueerd en, waar nodig, bijgesteld.
Als onze eigen ouderenadviseurs en belastinginvulhulpen eenzaamheid vermoeden, maken ze hiervan melding. Ook als ons langs andere wegen signalen bereiken dat van eenzaamheid sprake is, zal hieraan op gepaste wijze aandacht worden besteed.

9.4. Vrijwillige ouderenadviseurs
De vrijwillige ouderenadviseur ondersteunt ouderen over regelgeving en voorzieningen op de terreinen inkomen, recht, zorg, wonen, mobiliteit en participatie. Deze ondersteuning vindt plaats in de vorm van bemiddeling, advisering of verwijzing. Het zoveel mogelijk behouden van de eigen regie van de oudere is hierbij van groot belang. Het bestuur zal deze vorm van belangenbehartiging in voldoende mate onder de aandacht brengen bij haar leden.

9.5. Belastinginvulhulpen
De behoefte aan hulp bij het invullen van de belastingaangifte en het aanvragen van huur- en of zorgtoeslag neemt eerder toe dan af. Tussentijds wordt er vaker om hulp gevraagd, de voortschrijdende digitalisering van de overheid speelt hierbij zeker een rol. De belastinginvulhulpen van onze vereniging beschikken over voldoende kennis en vaardigheden om in deze behoefte te voorzien.
Ook volgen zij regelmatig bijscholingscursussen om hun kennis op peil te houden, zowel op fiscaal als digitaal terrein. Een groot aantal leden maakt van deze service gebruik.

9.6 Computerhulp
De afnemende belangstelling voor het internetcafé heeft geleid tot opheffing hiervan. Het maandelijkse repaircafé in Bergharen kan dezelfde hulp aanbieden. Op verzoek wordt computerhulp aan huis verleend.

9.7 Digitalisering
Senioren moeten ten allen tijde kunnen participeren in de samenleving. Digitalisering moet hierbij geen bedreiging vormen, maar juist kansen bieden. Wij zullen senioren daarom dan ook blijven stimuleren om deze kansen te benutten. Het digitale aanbod van informatie, ook door onze vereniging, zal in de komende jaren alleen maar toenemen. Echter niet uit het oog zal worden verloren dat vooral de oudere leden behoefte blijven houden aan informatie langs andere wegen.

9.8 Project moestuin
Leden van de KBO verzorgen de Moestuin gelegen op het terrein van de “Uitloper” in Bergharen met als belangrijkste doelstelling kinderen van de basisschool vertrouwd te maken met de natuur en kennis bij te brengen over het kweken van ‘ons dagelijks voedsel’.

9.9 Reanimatie/AED
De jaarlijkse bijscholingscursussen, in samenwerking met De Mijlpaal te Hernen zullen worden voortgezet. Dit omdat het belangrijk is om in voorkomende levensbedreigende situaties eerste hulp te kunnen verlenen.

9.10 Kooklessen
Deze activiteit is eind 2016 van start gegaan. De inzet is het leren koken van gezonde eenvoudige warme maaltijden. Bij voldoende belangstelling wordt hieraan in het najaar een vervolg gegeven.

10. Bewegen en gezondheid
Bewegen is van het grootste belang voor het zolang mogelijk behouden van een goede gezondheid. Onze vereniging heeft op dit gebied een ruim aanbod aan mogelijkheden en zal er steeds naar streven dit aanbod, voor zover mogelijk, af te stemmen op de wensen van de leden. Aan het belang van bewegen wordt voortdurend aandacht besteed, temeer nu er een tendens waarneembaar is dat de belangstelling hiervoor afneemt.
De verschillende activiteiten worden hierna afzonderlijk toegelicht, ook waar het betreft mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

10.1. Dutch-tennis
Dutch-tennis is een attractieve sport die elementen van tennis, tafeltennis en badminton combineert. Ook in 2017 zal de sportzaal van De Mijlpaal worden gebruikt voor dit spel.
Het aantal spelers is thans redelijk stabiel. Bij voldoende belangstelling kan er mogelijk ook in de avonduren worden gespeeld.

10.2. Wandelen
Wandelen is goed voor lichaam en geest en wordt door artsen regelmatig aanbevolen.
Toch heeft ook deze activiteit met een teruglopende belangstelling te maken.
De vele mooie natuurwandelpaden binnen onze omgeving bieden volop gelegenheid om op een gezonde wijze in beweging te komen. Enkele malen per jaar zullen ook buiten-regionale wandeltochten plaats vinden.
De wandelgroep zal deelname aan de wekelijkse wandeltochten blijven stimuleren en staat open voor wensen van deelnemers om het wandelen aantrekkelijker te maken.

10.3. Fietsen
De fietsgroep zal zich richten op een wekelijkse fietstocht (20 à 25 km), twee dagtochten (50 à 60 km) en een meerdaagse tocht. De huidige deelnemers maken vrijwel allemaal gebruik van een elektrische fiets. De belangstelling voor het fietsen blijft redelijk constant.

10.4. Jeu de Boules
In Hernen wordt gespeeld op twee banen bij de Mijlpaal.
Met de aanleg van 3 nieuwe banen op het voormalige korfbalveld heeft deze activiteit in 2014 in Bergharen een stevige impuls gekregen. Het aantal deelnemers op beide locaties wisselt nogal, mede afhankelijk van de weersomstandigheden. Incidenteel wordt ook aan externe toernooien deelgenomen.

10.5. Yoga
Zowel in Bergharen als in Hernen wordt er onder deskundige leiding Yogales gegeven. Hiervoor is voldoende belangstelling.

10.6. Gymnastiek
In Hernen en Bergharen wordt onder deskundige leiding gymles gegeven. Vooral in Hernen is nog ruimte voor nieuwe deelnemers. Wellicht is deze vorm van beweging nog onvoldoende bekend onder ouderen of wordt het nut ervan onvoldoende ingezien.

11. Ontspanning
Het bestuur blijft zich inzetten voor handhaving en mogelijk verdere uitbouw van de huidige activiteiten. Ook zal voortdurend aandacht worden besteed aan de mogelijke ontwikkeling van nieuwe activiteiten. Initiatieven van leden zijn hierbij welkom. In dit kader is het van groot belang het jaarlijkse overleg met de werkgroepen en coördinatoren van de diverse activiteiten voort te zetten. Bovendien kan deze bijeenkomst dienen als klankbord voor in het bestuur levende of in voorbereiding zijnde ideeën.

11.1. Kaartspelen
Vooral voor het rikken en het bridgen bestaat veel belangstelling, er is nog wel ruimte voor uitbreiding. Sinds eind 2013 wordt ook Skip-Bo als kaartspel gespeeld. Bij voldoende belangstelling worden andere kaartspelen aan de activiteiten toegevoegd. Initiatieven van leden zijn hierbij zeer welkom.

11.2. Filmavonden
Het bestuur gaat verder met het organiseren van filmavonden, zeker gezien de behoorlijke belangstelling die hiervoor bestaat. Ook is er aandacht voor een wat gevarieerder filmaanbod. Met wensen van deelnemers betreffende filmkeuze wordt zoveel mogelijk rekening gehouden.

11.3. Leesclub
Deze groep houdt zich bezig met boekbesprekingen.

11.4. Reizen
a. excursies. De excursiegroep tracht elk jaar een aantal excursiedagen te organiseren.
b. meerdaagse groepsreis. Tevens wordt jaarlijks een meerdaagse vakantie/cultuurreis georganiseerd.

11.5. Inloopmiddagen
Ouderen ontmoeten elkaar tijdens deze middagen geheel vrijblijvend in De Zandloper en De Mijlpaal.

11.6. Biljarten
De leden-biljarters maken gebruik van Het Biljarthome, een samenwerkingsverband tussen de “Biljartvereniging Bergharen” en onze vereniging.
Voor deze sport is veel belangstelling maar er is nog ruimte voor uitbreiding van het aantal deelnemers.
In Hernen wordt op de woensdagmiddagen door een kleine groep gebiljart in De Mijlpaal. De coördinator van deze groep zorgt tevens voor de horeca.

11.7. Bingo
Er wordt tweemaandelijks een bingo georganiseerd, beurtelings in De Mijlpaal en De Zandloper. Het werven van sponsoren zal op dezelfde wijze worden voortgezet. De bingomiddag is alleen toegankelijk voor leden van onze vereniging.

11.8 Boerenbruiloft
Deelname aan de jaarlijkse boerenbruiloft op carnavalsmaandag wordt gepromoot via publicatie in Nieuw Leven. Senioren ervaren deze middag als erg gezellig.

12. Nieuwe activiteiten
Een actieve vereniging blijft pogingen doen het aantal activiteiten uit te breiden en aan te sluiten bij de belangstelling van de leden. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bewegen en gezondheid worden daarom nauwlettend gevolgd. De leeftijd waarop mensen stoppen met werken, is in de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen en zal in de toekomst nog verder omhoog gaan. Het bestuur wil ook voor deze jongere senioren voorzien in een gepast aanbod aan activiteiten. Het toekomstige beleid zal hierop mede worden gericht. Een van de mogelijkheden om aan de wensen van jongere senioren tegemoet te komen, kan bestaan uit het organiseren van avondactiviteiten.
In 2013 is hiermee een succesvol begin gemaakt. In de komende jaren zullen de al in gang gezette activiteiten worden gecontinueerd en zal er veel aandacht zijn voor uitbreiding hiervan, waarbij wij o.a. denken aan het aanbieden van avonden met een educatief
of ontspannend karakter. Het aanbod van deze activiteiten zal zoveel mogelijk worden afgestemd op de wensen van de leden en waar nodig aansluiten bij actuele (maatschappelijke) ontwikkelingen.

13. Pastoraal, Identiteit en Aandacht.
Elk jaar wordt een Oecumenische Kerstviering gehouden. Deze activiteit start met een viering waarin bezinning voorop staat. Na afloop hiervan volgt een ontspannings- en ontmoetingsgedeelte. De bijeenkomst wordt steeds afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Het ontspanningsgedeelte wordt door derden verzorgd. De ervaringen van de afgelopen jaren hebben geleerd dat een eigen inbreng zeer wordt gewaardeerd en wij willen deze lijn ook in de toekomst voortzetten.
De werkgroep voor ziekenbezoek legt bezoeken af na verblijf in een ziekenhuis.
Ook worden jaarlijks de leden bezocht die in een verzorgings- of verpleeghuis verblijven.
Bij overlijden van een lid wordt bij het afscheid in de kerkdienst, als de nabestaanden dit op prijs stellen, het vaandel van onze vereniging geplaatst en zal het bestuur vertegenwoordigd zijn in de kerk- of bij de crematiedienst. Ter nagedachtenis wordt met Allerzielen een H. Mis gelezen in de parochiekerken Hernen en Bergharen voor alle overleden leden.

14. Solidariteitsfonds
Hiervoor is eind 2014 een reservering gevormd.
Het fonds heeft als doel leden financieel te helpen wanneer zij niet in staat zijn de kosten verbonden aan KBO-activiteiten op het gebeid van bewegen of educatie geheel of gedeeltelijk, te bekostigen.
Aanvragen voor ondersteuning kunnen worden gedaan via een ouderenadviseur of belastinginvulhulp van onze vereniging.

15. Cursorische activiteiten
Cursorische activiteiten, o.a. vanuit het Kringberaad, zullen via Nieuw Leven onder de aandacht worden gebracht.

16. Voorlichting en informatie
Hierbij zal gebruik worden gemaakt van een aantal bronnen, zoals ”De Nestor”, “Nieuw Leven”, ”Op de Hoogte”, dag- en weekbladen en de lokale omroep.
Digitale informatie vindt plaats via de eigen website www.kbobhl.nl en vanaf 2017 ook op de gezamenlijke website van de dorpen Bergharen, Hernen en Leur www.bergharenhernenleur.nl

16.1. Nieuw Leven
Ons eigen verenigingsblad bevat voornamelijk informatie over activiteiten en gebeurtenissen binnen onze vereniging. Het bestuur is van mening dat er ook plaats moet zijn voor wetenswaardigheden en “lief en leed” van leden.

16.2 Website www.kbobhl.nl
De site is begin 2015 de lucht ingegaan en vormt nu een van onze belangrijkste informatiebronnen. Een eigen website biedt de mogelijkheid om uitgebreidere informatie aan te bieden dan via Nieuw Leven mogelijk is. Belangrijkste punt van aandacht gedurende de komende jaren zal zijn deze informatie actueel te houden.

16.3 Themabijeenkomsten
Het bestuur heeft voldoende onderwerpen voorhanden welke haar interessant lijken voor een themabijeenkomst. Om maar een paar voorbeelden te noemen: ouderenmishandeling, eenzaamheid, digitalisering van de overheid, veranderingen in de zorg, meer bewegen, veilig thuis.
Het is altijd moeilijk in te schatten in welke mate voor een bepaald onderwerp belangstelling bestaat bij de leden. Daarom heeft het bestuur besloten dat in het vervolg bij het organiseren van een themabijeenkomst vooraf aanmelding dient plaats te vinden.

Financiën
Het financieel toegankelijk houden van onze vereniging is van groot belang.
Reserveringen in het verleden maken het mogelijk de contributie over 2017 en 2018 op het huidige niveau van € 20,- te handhaven.

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 22 maart 2017.

De voorzitter.                                     De secretaris,

A.T. Beaart H.J.M. Hopman