2018-03-28 ALV

KBO SENIORENVERENIGING BERGHAREN HERNEN LEUR

Conceptverslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden op woensdag 28 maart 2018 in de “Zandloper” te Bergharen. Aanvang: 13.30 uur.

 

Aanwezig: 89 leden.

Afmeldingen: 27 leden.

 

 1. Opening door de voorzitter

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom en verzoekt iedereen de mobiele telefoon uit te zetten. Het streven is om 15.00 uur de ALV af te sluiten i.v.m. de komst van Elise Nillesen, de huisarts. Er zijn geen op of aanmerkingen schriftelijk binnengekomen.

 

 1. Vaststelling agenda

Wordt conform concept vastgesteld.

 

 1. Vaststelling verslag ledenvergadering 22 maart 2017

Dhr. T. van Duifhuizen: Wat is er uitgekomen uit Sport en Bewegen/Wonen? Henk Beaart: Het is heel moeizaam gestart/verlopen, nu loopt het. Iedereen heeft de sociale kaart ontvangen. M.b.t. woningbouw zijn vorderingen gemaakt.

 

 1. Mededelingen

Een jaar plus 8 dagen geleden stond ik hier op dezelfde plaats. Als ik de zaal in kijk, zie ik veel dezelfde gezichten en een aantal nieuwe. Jullie zitten er allemaal fris en fruitig bij. Dit komt, denk ik, vooral door de goede zorgen van de KBO. Zoals het er nu naar uit ziet wordt het ten opzichte van vorig jaar een wat minder spectaculair KBO jaar. Vorig jaar hadden we na afloop van de ALV nog het vooruitzicht op een gezellig vervolgprogramma namelijk het afscheid van Harrie Derks, (onze voormalige penningmeester), met onder andere het geweldige optreden van Jo Toonen. Daarnaast hebben we vorig jaar het 10 jarig jubileum van de fiets en wandelgroep gevierd. In dit verband mogen we evenmin onvermeld laten het 25 jarig bestaan van ons maandblad ‘’Nieuw Leven.’’ Zoals u weet hebben we bij die gelegenheid een jubileumboekje uitgegeven en dit huis aan huis verspreid in Bergharen, Hernen en Leur. De 25e Kerstviering was eveneens een geweldig succes. 140 leden waren present bij de viering.

Ook dit jaar valt er weer genoeg bij de KBO te beleven. Vanmiddag gaan we maar liefst 9 zilveren jubilarissen in het zonnetje zetten. Daarnaast, maar daar moet u wel eerst vanmiddag nog mee instemmen, gaan we voortaan een keer per jaar onze vrijwilligers een welverdiend vrijwilligersfeestje aanbieden.

Op het gebied van de verenigingsactiviteiten zijn en blijven we een zeer actieve club, met maar liefst 20 verschillende activiteiten zowel op het gebied van ontspanning als op het gebied van bewegen en educatie. Ook de fietsgroep, het biljarten, de excursiegroep, de filmvoorstellingen en niet te vergeten de vakantiereizen mogen zich blijvend verheugen in een groeiende belangstelling. Ook het koersbal, dat een aantal jaren uit de gratie was, is herontdekt. In januari zijn we gestart met twee groepen Quickfittraning, onder leiding van fysiotherapeut Jan de Sonnaville. Wat ook wel aardig is om te vermelden. Op 22 februari heeft de kookgroep succesvol voor de echtgenotes gekookt. Ook zijn alle 10 de kookcursisten geslaagd voor de vervolgcursus. Op 15 september a.s. wordt voor de tweede keer door de jeu de boulers van Bergharen een regionaal jeu de boules toernooi georganiseerd. Om een mooi toernooi neer te zetten hebben ze inmiddels een subsidie van € 250,00 ontvangen van ‘’Vraag en aanbod.’’

Daarnaast hebben we als KBO een belangrijke bijdrage geleverd aan de op 18 maart gehouden Lente-fair waarvan de versieringen in het gebouw nog gedeeltelijk aanwezig zijn. Ondanks de winterse kou hebben we ruim 800 bezoekers mogen begroeten. Een in alle opzichten geslaagd evenement. Ook zullen we op 22 april aanstaande prominent aanwezig zijn bij de happening ‘’Hap en Trap.’’

 

Ik wil nu met uw instemming in het kort stilstaan bij de belangenbehartiging voor onze leden. In het voorbije jaar heeft het bestuur, waar mogelijk, extra aandacht besteed aan deze belangrijke taak. Met name voorlichting en het verstrekken van informatie door middel van publicaties in Nieuw Leven. (tussen haakjes, inmiddels heet het, zoals u weet ‘’informatieblad 55+’’) In het verlengde hiervan wil ik u wijzen op onze eigen website. We zien een stijgende lijn voor wat betreft het raadplegen van de site. Het afgelopen jaar is de site door 1287 mensen bezocht, ze hebben hierbij 13.867 items bekeken. De top-4 betrof: – Uitgaves van ons informatieblad 55+; – Vakantiereizen; – Excursies; – Foto’s. Jammer genoeg wordt door een aantal leden nog geen gebruik gemaakt van deze digitale informatieverstrekking.

 

Het periodiek organiseren van themabijeenkomsten staat hoog in ons vaandel, zoals vanmiddag na afloop van de ALV de nadere kennismaking met onze huisarts Elise Nillesen. Ook hebben onze ouderenadviseurs en belastinginvulhulpen u wederom met raad en daad bijgestaan. Voor wat het hoofdstuk ‘’Lief en Leed’’ betreft, zullen we evenals vorig jaar aandacht besteden aan jubilea, overlijdens en het bezoeken van zieken en leden die in een verzorgings- c.q. verpleeghuis wonen.

Ook wil ik u in dit verband wijzen op het bestaan van ons eigen financieel ondersteuningsfonds. Zeer tot onze verbazing is er tot op heden nog geen gebruik van gemaakt.

 

Voor wat betreft samenwerking met andere organisaties en verenigingen kan ik u het volgende melden: De samenwerking met Zonnebloem Bergharen verloopt naar wens. Ook dit jaar trekken we met betrekking tot een aantal activiteiten samen op. Ons bestuur heeft, zoals u weet, zitting in verschillende werkgroepen omtrent sociaal maatschappelijke en economische voorzieningen en huisvesting in onze dorpen. De eerste resultaten van dit overleg zijn inmiddels zichtbaar. Te denken valt hierbij aan de gemaakte vorderingen op het gebied van woningbouw in Bergharen. Daarnaast heeft u onlangs een sociale kaart c.q. informatieboekje ontvangen waarin belangrijke zaken zijn opgenomen over de voorzieningen in Bergharen, Hernen en Leur. De samenwerking binnen het KBO kringberaad, waar ik u vorig jaar uitvoerig over berichtte, beperkt zich sinds medio vorig jaar, na intensieve besprekingen, tot het ondersteunen van de ouderenadviseurs en de belastinginvulhulpen. Jammer, maar trekken aan een dood paard daar schiet niemand iets mee op. In dit verband is het interessant om u te melden dat we inmiddels in gesprek zijn met de Wijchense WMO-raad en MeervoorMekaar in Wijchen om samenwerkingsafspraken te maken. Ook de KBO Druten wil graag, zo mogelijk, met ons samenwerken. Door middel van ons informatieblad 55+ zullen wij u op de hoogte houden van de vorderingen.

 

Op de valreep wil ik uw aandacht vragen voor een hoogst vervelend voorval dat op 20 maart jl., de dag voor de gemeenteraadsverkiezingen, heeft plaatsgevonden. Een aanzienlijk aantal van onze leden werd onaangenaam verrast door een mailbericht afkomstig van een kandidaat-raadslid van Kernachtig-Wijchen. De mail die begon met ‘’Net als u, ben ik lid van de KBO Bergharen, Hernen en leur enz. enz.’’ Met deze zin werd sterk de indruk gewekt dat de KBO achter deze eenmansactie stond en het betreffende ledenbestand aan hem beschikbaar had gesteld. Dit had tot gevolg dat het bestuur werd geconfronteerd met klachten van leden die de mail hadden ontvangen. Maar ook politieke partijen hebben hun ongenoegen hierover geuit. Het dagelijks bestuur heeft meteen gecheckt of wellicht een van de bestuursleden het bestand had doorgespeeld. Dit bleek al snel niet het geval. Vervolgens heeft het bestuur de mail kritisch bekeken en kwam tot de bevinding dat het een mailbericht van 29 mei 2015 betrof. De geadresseerden die voorkomen op de mail hebben we nagelopen en kritisch bekeken, waarbij onder andere bleek dat er verschillende leden op staan die inmiddels zijn overleden. Uit een door het bestuur, spoedshalve ingesteld onderzoek, is gebleken dat bij vergissing op 29 mei 2015 een open bestand is verstuurd. Het bestuur heeft naar aanleiding van deze bevindingen dezelfde dag aan alle geadresseerden een mail gestuurd waarbij we onze excuses hebben aangeboden. Tevens hebben we in de reactie aangegeven dat we ons distantiëren van het misbruik. Zowel naar het kandidaat-raadslid als naar het bestuur van Kernachtig Wijchen hebben wij ons ongenoegen kenbaar gemaakt.

Het bestuur wil kost wat kost voorkomen dat in de toekomst een dergelijke inbreuk op de privacy van onze leden zich wederom voordoet en heeft daartoe inmiddels de nodige stappen ondernomen. Tot zover de affaire Kernachtig Wijchen. Dan iets totaal anders: Het is te doen gebruikelijk dat ik tijdens mijn inleiding even stilsta bij de overleden leden in het voorbije verenigingsjaar. Deze keer willen we daar op een andere wijze invulling aan geven. De werkgroep kerstvieringen is bereid bevonden op een passende wijze hierin te voorzien.

 

Beste mensen,

Tot slot rest mij, u mede namens het bestuur dank te zeggen voor het door u in ons gestelde vertrouwen. Ook dit jaar zullen wij ons uiterste best doen om aan uw verwachtingen te voldoen. Ik dank u voor uw aandacht.

 

Dan wil ik nu Annie Peters en Fransje Peters hiervoor uitnodigen.

 

Onze leden waarvan we het afgelopen jaar afscheid moesten nemen:

Gerrie Schraven-Rutten        overleden op 23 -03-2017

Piet Cornelisen                      overleden op 27-03-2017

Harry Aalbers                        overleden op 12-06-2017

Piet Leegstraten                    overleden op 16-06-2017

Bert van Duifhuizen               overleden op 28-06-2017

Jan Hutting                            overleden op 07-09-2017

Ben Rikken                            overleden op 19-11-2017

Jan van Summeren                overleden op 16-12-2017

Liesbeth Giesbers-Palsma     overleden op 20-12-2017

Tilly van den Berk-Coppes     overleden op 28-12-2017

Ria Sommerdijk-Coppes        overleden op 28-12-2017

Hent van As                            overleden op 14-02-2018

 

 1. Vaststelling bestuurlijk jaarverslag over het jaar 2017

6.7 hr Harrie Derks geeft aan dat er een wachtlijst is voor yoga. Deze is in 2018 ontstaan. Henk Beaart: Misschien kunnen we het aantal yoga-uren uitbreiden.

 

 1. Verslag kascontrole commissie

Kascontrole heeft plaatsgevonden door mevr. Gonnie Laurant en mevr. Truus van Nuland. Gonnie Laurant: De penningmeester heeft het goed gedaan; alles is goedgekeurd. De penningmeester wordt decharge verleend. Gonnie Laurant en Truus van Nuland worden bedankt.

 

 1. Financieel verslag van de afdeling over 2017

Theo van Kessel geeft de toelichting aan de hand van een PowerPoint presentatie. In het boekjaar 2017 is een bedrag van € 12.900 aan inkomsten ontvangen en een bedrag van € 14.300 uitgegeven. Per saldo is er een bedrag van € 1.400 meer uitgegeven dan is binnengekomen. De overschrijding wordt veroorzaakt door niet begrote uitgaven voor de vrijwilligersactiviteit (€ 960) en de bankkosten (€ 440) voor de bankrekeningen van de diverse werkgroepen. Ten opzichte van het begrote nadeel van € 910 is het werkelijke nadeel van € 1.400 met € 490 overschreden. Daarnaast is er een bedrag van € 3.300 rechtstreeks ten laste van enkele reserves geboekt. Het bestuur gaat in gesprek met de werkgroepen i.v.m. kostenbesparing.

 

Door de bestuursleden wordt veel werk verricht. De verschillende taken zijn onder de bestuursleden verdeeld.

Geert Peters: “Waar is de subsidie van de gemeente op gebaseerd?” Theo van Kessel: Op het aantal leden. Voor 2018 en volgende jaren wordt het bedrag per lid iets verhoogd en is de grens gelegd bij alle leden van 65 jaar en ouder. In totaal ontvangen we iets meer subsidie.

 

 1. Meerjarenbegroting 2018-2023

Bij het bepalen van de contributie 2019 heeft het bestuur gebruik gemaakt van een meerjarenbegroting en deze geeft aan dat bij ongewijzigd beleid de komende jaren sprake is van een structureel exploitatietekort. Gelet op de reservepositie en de hoogte van het eigen vermogen van onze vereniging kunnen de tekorten voorlopig jaarlijks uit de reserves gedekt worden. Het algemeen bestuur heeft de keuze gemaakt om voor 2023 een dekkende begroting op te stellen met de volgende opties:

* De jaarlijkse tekorten tot en met 2022 uit de reserves te financieren,

* Nieuw beleid te formuleren. Budget voor een vrijwilligersactiviteit, 950 euro en verbeteren van de Lay-out van het informatieblad 55+ voor 750 euro

* De contributie gefaseerd te verhogen. In 2019; 22 euro, in 2021 24 euro en in 2023 26 euro

 

Het algemeen bestuur geeft zichzelf de opdracht om binnen de meerjarenbegroting met gewijzigd beleid 2018 tot en met 2023 binnen de budgetten te blijven en de inflatiecorrectie te bezuinigen. Bij het nieuwe beleid hoort ook een aanpassing en samenstelling van de huidige bestemmingsreserve. Ons eigen vermogen zal van het boekjaar 2018: € 28.553 tot in het boekjaar 2023 teruglopen naar € 16.394.

 

Toon van Duifhuizen: Heeft de samenwerking met de PCOB nog een voordelig effect op de contributieafdracht aan het hogere bestuur? Theo: hierover wordt nog gesproken.

 

 1. Benoeming kascontrolecommissie boekjaar 2018

Gonnie Laurant is aftredend, en wordt bedankt voor de controle van de financiële stukken. Nieuwe commissie: Mevr. Truus van Nuland en mevr. Wies Perlo-Bosch. Dhr. Han v.d. Berg wordt reserve lid van de kascommissie.

 

 1. Bestuursverkiezingen

Aftredend zijn Annie Peters-Damen, Hent Hopman en Jacqueline Zunnebeld; zij worden voorgedragen voor een volgende periode. Vergadering gaat akkoord.

 

 1. Vaststelling beleidsplan 2018 t/m 2023 en werkplan 2018/2019

Vastgesteld én afgehamerd. Toch nog een vraag. Toon van Duifhuizen: “worden dit soort plannen nog overlegd aan het Kringberaad en andere groepen in Wijchen?” Henk Beaart: Beide plannen worden aangeboden aan de gemeente Wijchen verder zijn het beleidsstukken t.b.v. onze eigen KBO. Wat betreft het Kringberaad Wijchen: Er vindt een marginale samenwerking plaats. (zie agendapunt 4 ‘’mededelingen voorzitter.’’ Conform de statuten (verenigingsstructuur) vindt er uitsluitend een algemene ledenvergadering plaats. Toon van Duifhuizen: “Is er een vertegenwoordiger in de WMO-raad” Henk Beaart: “Nee, we hebben een periodiek afstemmingsoverleg met een afgevaardigde van de WMO-raad”. Gonnie Laurant: “Voorstel om nu door de aanwezigen briefjes te laten invullen voor ideeën t.b.v. nieuwe activiteiten.’’ Hier wordt staande de vergadering gehoor aan gegeven.

 

 1. Rondvraag

Toon van Duifhuizen: “Is er woningbouw op komst in Bergharen, waar en hoeveel?” Henk Beaart: “Ik kan hier ten dele op antwoorden, er is 1 contingent toegezegd van 6 woningen. Niet via een projectontwikkelaar, maar particulieren bouwen zelf (samen). Harrie Derks: “Tussen 8 en 12 woningen onder collectief/vereniging bouwen. Er wordt gezocht naar een wijkje voor ongeveer 20 woningen – particulier ondernemerschap. “

 

Henk Beaart: Wij zijn wel bij de hoorzitting geweest, maar zijn als KBO geen actiegroep. Wij ijveren er wel voor om onze leden zolang mogelijk in de eigen woning te laten wonen. We houden de vinger aan de pols. Thekla Hermsen: “Waarom bouwt woningbouwvereniging De Kernen niet?” Henk Beaart: De Kernen heeft geen toestemming gekregen (Rijksoverheid) om in onze dorpen te bouwen. Thekla Hermsen: Kan Talis iets betekenen? Henk Beaart: Hierbij zijn we afhankelijk van de bereidheid tot samenwerking van beide woningbouwverenigingen. Vooralsnog is die bereidheid niet aanwezig. Geert Peters: “Het logo PCOB/KBO, moeten we niet een ander logo?

Henk Beaart: Een nieuw logo zal pas aan de orde komen als de fusie KBO/PCOB een feit is.

 

 1. Sluiting

Voorzitter sluit de vergadering, dankt alle aanwezigen. Tevens spreekt hij de hoop uit dit jaar zo door te gaan, of beter. Tot volgend jaar!

 

 1. Jubilarissen

Dit jaar 9 jubilarissen. Mevr. Giessendanner. is i.v.m. gezondheid verhinderd. Henk Beaart wenst de jubilarissen van harte welkom, 25 jaar is niet niets. Toon van Duifhuizen heeft zijn oude lidmaatschapskaart uit 1993 nog en heeft deze afgegeven aan de KBO. Deze kaart gaat het KBO archief in. Allen worden gefeliciteerd en ontvangen een diner bon en een boeketje. Onze “hoffotograaf” maakt een groepsfoto. De jubilarissen ontvangen deze foto op korte termijn.

 

Hernen, 9 april 2018 Jacqueline Zunnebeld, notulist

 

Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van maart 2019.

 

Henk Beaart, voorzitter Hent Hopman, secretaris.