Statuten

Heden zeventien oktober tweeduizend zes, verschenen voor mij, Mr. Sebastiaan Johan Willem Marie de Hond, notaris te Wijchen:

1.       de heer ANTONIUS PETRUS JOHANNES MARIA ZOETEKOUW, wonende te 6617 AS Bergharen, gemeente Wijchen, Kortendijk 4, geboren op vijfentwintig oktober negentienhonderd zevenendertig te Bergharen, houder van paspoort nummer: NB3457560, uitgegeven te Wijchen op tien januari tweeduizend twee, gehuwd;

2.       de heer ANTONIUS WILHELMUS VAN DUIFHUIZEN, wonende te 6616 AB Hernen, gemeente Wijchen, Broekstraat 7, geboren op tien november negentienhonderd vierendertig te Bergharen, houder van Nederlandse identiteitskaart nummer: IB3154215, uitgegeven te Wijchen op achtentwintig april tweeduizend drie, gehuwd; ten deze handelend als respectievelijk voorzitter en secretaris van de te Bergharen, gemeente Wijchen zetelende en kantoorhoudende te 6616 AB Hernen, gemeente Wijchen, Broekstraat 7, vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN AFDELING BERGHAREN, HERNEN, LEUR, en deze vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigend ter effectuering van het besluit van de algemene ledenvergadering van twintig maart tweeduizend zes en de vergadering van het algemeen bestuur van voornoemde vereniging de dato zesentwintig juni tweeduizend zes, om de statuten van genoemde vereniging te wijzigen, als volgt:

Naam, zetel, grondslag en duur
Artikel 1.
De vereniging is genaamd “Katholieke Belangen Organisatie voor Senioren in Bergharen Hernen Leur”. Ook genoemd: KBO Seniorenvereniging Bergharen Hernen Leur. Hierna te noemen de vereniging.

 1. De katholieke levensbeginselen vormen de grondslag van de vereniging.
 2. De vereniging is aangesloten bij de katholieke Belangenorganisatie voor Senioren in Gelderland; ook genaamd KBO Gelderland zetelend in de gemeente Lingewaard.
 3. De vereniging is opgericht op zevenentwintig maart negentienhonderd vijfenvijftig en heeft haar statuten laatstelijk gewijzigd bij akte verleden voor Mr. M.J.L.M. Baron van Hövell tot Westerflier, notaris te Wijchen op negen oktober tweeduizend een, waarbij de vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 4. De vereniging is gevestigd in Bergharen Hernen Leur, gemeente Wijchen.

Doel
Artikel 2.
De vereniging stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van senioren in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder, in de meest ruime zin van het woord.
De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door: a. diensten te verlenen en behartigen van individuele belangen van de leden; b. belangenbehartiging voor senioren; c. vertegenwoordiging van de belangen van senioren bij overheden en andere instanties; d. samenwerken met organisaties en instellingen met een gelijk of aanverwant doel; e. andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Verenigingsjaar
Artikel 3.
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Lidmaatschap Vereisten
Artikel 4.
Het lidmaatschap van de vereniging is:

 1. persoonlijk en niet voor overdracht of overgang vatbaar;
 2. onverbrekelijk verbonden met het lidmaatschap van de KBO Gelderland.

Artikel 5.

 1. Lid van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen en wel: a. zij die de leeftijd van vijftig jaar hebben bereikt of niet meer deelnemen aan het arbeidsproces; b. partners van leden of overleden leden.
 2. De leden dienen de grondslag van KBO Gelderland te respecteren.
 3. De wijze van aanmelding en de verplichtingen daarbij van de leden geschieden overeenkomstig het reglement van KBO Gelderland, voor zover in deze statuten niet anders is bepaald.

Aanmelding lidmaatschap
Artikel 6

 1. De aanmelding tot lid van de vereniging dient te geschieden bij het bestuur.
 2. Het bestuur beslist over de toelating als lid.
 3. Bij weigering tot toelating wordt dit door het bestuur schriftelijk, onder opgave van reden, aan de betrokkene medegedeeld met vermelding van te volgen beroepsprocedures.
 4. Bij weigering tot toelating kan betrokkene in beroep gaan, overeenkomstig de bepalingen in reglement van KBO Gelderland.

Verplichtingen
Artikel 7.
Het lidmaatschap verplicht de leden tot het naleven van al datgene dat voor de leden voortvloeit uit statuten, reglementen en wettig genomen besluiten, waaronder het voldoen aan hun financiële verplichtingen tegenover de vereniging, alles zoals bedoeld in artikel 4 van het reglement van KBO Gelderland.

Einde lidmaatschap
Artikel 8.

 1. Het lidmaatschap eindigt onder meer door:
  1. het overlijden van het lid;
  2. opzegging door het lid;
  3. schriftelijke opzegging door devereniging of door of namens KBO Gelderland met opgave van redenen en vermelding van de beroepsprocedure;
  4. ontzetting.

Het reglement van KBO Gelderland waarin nadere voorschriften omtrent beëindiging van het lidmaatschap zijn opgenomen, is analoog van toepassing, alles met inachtneming van de dwingendrechtelijke bepalingen van de wet.

Algemene Ledenvergadering
Algemeen
Artikel 9.

 1. De Algemene Ledenvergadering wordt tenminste eenmaal per jaar door het bestuur bijeengeroepen, door middel van een convocatie aan de leden.
 2. Op de telkens voor het einde van de maand maart van elk jaar te houden Algemene Ledenvergadering worden in ieder geval het bestuurlijk jaarverslag en het financiële jaarverslag besproken.
 3. Onverminderd het daaromtrent in de wet bepaalde is het bestuur verplicht binnen vier weken een Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen, op verzoek van tenminste tien procent (10%) van de leden of indien minder, dertig leden.

Bevoegdheden
Artikel 10.
Aan de Algemene Ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet krachtens de wet of door de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. Tot de taak van de Algemene Ledenvergadering behoort met name, onder meer:

 1. de beoordeling van het beleid van het bestuur;
 2. de behandeling en vaststelling van het bestuurlijk jaarverslag, de financiële verslagen en de begroting en het aanwijzen van de financiële middelen, waaronder met name het vaststellen van de contributie per lid;
 3. de verkiezing van de bestuursleden, de voorzitter en de leden van de kascommissie;
 4. het behandelen van en het beslissen over voorstellen, ingediend door het bestuur;
 5. het beslissen over zaken welke aan de Algemene Ledenvergadering zijn opgedragen.

Artikel 11.
De bepalingen omtrent de Algemene Ledenvergadering opgenomen in de reglementen van KBO Gelderland zijn overeenkomstig van toepassing.

Stemmingen
Artikel 12.

 1. Over alle voorstellen wordt gestemd, tenzij geen der leden stemming vraagt.
 2. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, behoudens voor die gevallen waarvoor in deze statuten anders is bepaald.
 3. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. In alle andere gevallen wordt mondeling gestemd, tenzij de vergadering anders beslist.
 4. Stemmen zijn ongeldig indien ze blanco zijn ingeleverd, ondertekend of op andere wijze gemerkt zijn, dan wel meer ofwel andere namen van personen bevatten dan gekozen kunnen worden.
 5. Bij stemmingen heeft ieder lid een stem. De wijze van stemmen geschiedt overeenkomstig het daartoe bepaalde in het reglement voor afdelingen, bedoeld in artikel 9 van de statuten van KBO Gelderland.

Bestuur
Algemeen

Artikel 13.

 1. Het bestuur bestaat uit: een oneven aantal van maximaal negen leden te kiezen en benoemen door en uit de Algemene Ledenvergadering, waarbij de voorzitter in functie wordt gekozen en benoemd.
 2. De ledenvergadering bepaalt het aantal bestuursleden.
 3. Bestuursleden worden gekozen en benoemd voor de tijd van maximaal drie jaar en zijn terstond herkiesbaar tot een maximale zittingsduur van twaalf jaar.
 4. Het bestuur kiest en benoemt uit zijn midden een vice-voorzitter, secretaris en penningmeester. De overige taken worden in onderling overleg verdeeld.
 5. Het bestuur kan besluiten tot het vormen van een Dagelijks Bestuur bestaande uit voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester; ook aangeduid met DB.
 6. Wanneer een DB wordt gevormd zijn de bij punt 13.5 genoemde functionarissen met de overige bestuursleden het Algemeen Bestuur; ook aangeduid met AB.

Taken en bevoegdheden
Artikel 14.

 1. Het Algemeen Bestuur is belast met de algemene leiding van de vereniging, het formuleren van het beleid van de vereniging en de uitvoering van de bepalingen in deze statuten en van de reglementen van KBO Gelderland en van de besluiten van de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur voert alle taken uit, voorzover deze niet bij of krachtens de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
 2. Het bestuur is omtrent zijn handelen en optreden verantwoording verschuldigd aan de Algemene Ledenvergadering.
 3. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Voorzitter, secretaris en penningmeester of hun plaatsvervangers kunnen in dit kader in enige combinatie van tenminste twee personen de vereniging vertegenwoordigen.
 4. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. Het is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij KBO Afd. Bergharen, Hernen, Leur zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
 5. De secretaris van het bestuur is verantwoordelijk voor de verslaglegging van de Algemene Ledenvergadering, de vergaderingen van het bestuur, het opmaken van het Bestuurlijk jaarverslag en de correspondentie van het bestuur.
 6. De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen van de vereniging.
 7. Het Dagelijks Bestuur is belast met de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten.

Adviseurs
Artikel 15.
Het bestuur van de vereniging is bevoegd zich te laten bijstaan door een of meer adviseur(s). Ook het ontslaan van adviseurs behoort tot de bevoegdheden van het bestuur. Met betrekking tot identiteit en pastoraal kan, indien mogelijk en wenselijk, het bestuur een geestelijk adviseur benoemen.

Stemmingen
Artikel 16.
Aangaande de wijze van stemming in het bestuur is het bepaalde in artikel 12 van deze statuten analoog van toepassing.

Geldmiddelen Boekjaar
Artikel 17.

 1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Inkomsten
Artikel 18.

 1.  De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  1. de contributie van de leden;
  2. subsidies;
  3. schenkingen, erfstellingen en legaten;
  4. vergoedingen voor diensten;
  5. overige baten.
  6.  Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
  7. Schenkingen en legaten kunnen slechts worden aanvaard wanneer de lasten de baten niet overtreffen.

Kascommissie
Artikel 19.
De kascommissie bestaat uit tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De jaarrekening en verantwoording van de penningmeester worden door de kascommissie gecontroleerd die daarna van haar bevindingen aan de Algemene Ledenvergadering verslag doet. Ook bij tussentijdse overdracht van de functie van penningmeesterbrengtdekascommissieadviesuitoverhetgevoerdefinancieel beheer door de terugtredende functionaris.

Ontheffing uit een functie
Artikel 20.
Een bestuurslid of een commissielid kan te allen tijde door het orgaan dat hem/haar heeft gekozen respectievelijk benoemd, worden ontslagen of geschorst. De bepalingen hieromtrent in het reglement van KBO Gelderland zijn van overeenkomstige toepassing.

Reglementen
Artikel 21.

 1. Van toepassing zijn als huishoudelijk reglement, het reglement als bedoeld in artikel26vandestatutenvanKBOGelderland.
 2. Het bestuur kan, met instemming van de Algemene Ledenvergadering, een huishoudelijk reglement vaststellen. Dit huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met de wet en/of deze statuten en/of in strijd met de reglementen genoemd in lid 1 van dit artikel.

Wijziging statuten, fusie en splitsing

Artikel 22.

 1. Wijziging in deze statuten kan slechts worden aangebracht met twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen in een hiertoe uitdrukkelijk, onder mededeling van de voorgestelde wijzigingen, opgeroepen Algemene Ledenvergadering.
 2. De convocatie voor deze vergadering en de voorstellen moeten minstens twee weken tevoren aan de leden worden toegezonden.
 3. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
 4. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ter inschrijving ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen wier gebied de verenging is gevestigd.
 5. Wijziging van de statuten behoeft de goedkeuring van het bestuur van KBO Gelderland.

Ontbinding van de KBO afdeling
Artikel 23.

 1. Tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden besloten door de Algemene Ledenvergadering op dezelfde wijze als in artikel 22 van deze statuten ten aanzien van de statutenwijziging is bepaald.
 2. Het besluit tot ontbinding is eerst definitief nadat KBO Gelderland daaraan zijn goedkeuring heeft verleend.
 3. Nadat een besluit ter ontbinding van de vereniging definitief is, treedt het bestuur op als commissie van liquidatie. De liquidatie zal geschieden met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in het Burgerlijk Wetboek.
 4. De Algemene Ledenvergadering die tot ontbinding van de vereniging besluit, beslist tevens over de aanwending van de overblijvende baten en bezittingen, die zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging dienen te zijn.
 5. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan, voorzover dit tot vereffening van zijn vermogen nodig is.
 6. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen der statuten en reglementen, voor zover mogelijk en nodig van kracht. Zij die met de vereffening van de vereniging zijn belast, zijn verplicht van de ontbinding inschrijving te doen in het in artikel 22 van deze statuten bedoelde register.

Slotbepaling
Artikel 24.
In alle gevallen waarin deze statuten of de reglementen niet voorzien, of wanneer de bepalingen daarvan voor meer dan één uitleg vatbaar zijn of anderszins onduidelijk, beslist het bestuur. WAARVAN AKTE, is verleden te Wijchen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen, die voor partijen uit de akte voortvloeien. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.