2019-03-13 ALV

 

 VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING

 13 MAART 2019

 

KBO SENIORENVERENIGING BERGHAREN HERNEN LEUR

Verslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden op woensdag 13 maart 2019  in de “Zandloper” te Bergharen.  Aanvang: 13.30 uur.

 

Aanwezig: 80   leden

Afmeldingen: 23  leden

 

 1. Opening door de voorzitter

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom  en is verheugd door het groot aantal aanwezigen, ondanks het slechte weer. Speciaal verwelkomt hij Marijke v.d. Berg, de jubilarissen en de heer W. van Lier (KBO Gelderland).

Het streven is rond 15.00 uur af te sluiten.

Er zijn geen op- of aanmerkingen gekomen op het financieel jaarverslag.

 

 1. Vaststelling agenda

Agendapunt 12 komt te vervallen (wordt later op teruggekomen)

 

 1. Vaststelling verslag ALV van 28 maart 2018

Verslag vastgesteld, met dank aan notulist.

 

 1. Mededelingen

Er worden foto’s gemaakt, bij bezwaar a.u.b. even melden.

17 Mensen hebben de puzzel in 55+ ingezonden. Alle 17 zijn goed:  dus dat wordt loten voor de prijs.

 

 1. Woord van de voorzitter

Beste mensen,

Op de keper beschouwd zou ik u vanmiddag als voorzitter van de KBO Bergharen, Hernen en Leur niet kunnen toespreken.

Ik zou vandaag namelijk, samen met Marijke van de Berg, afscheid van u nemen.

 

Wat is er aan de hand. u weet, (want u kent uiteraard allemaal de statuten van onze vereniging) dat je als bestuurder maximaal 4 termijnen van 3 jaar dus 12 jaar in totaal een bestuursfunctie mag uitoefenen. Langer is niet toegestaan.

Wat er in het verleden bewust of onbewust niet goed is gegaan is niet meer te achterhalen maar een feit is, dat ik vanaf 2001, dus inmiddels 18 jaar bestuurslid ben. Dus maar liefst 6 jaar te lang.

Om in levensmiddelentermen te spreken, ben ik dus ver over de houdbaarheidsdatum.

Ik hoop, dat het me niet is aan te zien!

 

Nu staat er in die zelfde statuten  dat er vanwege dringende redenen of anders gezegd, bij bijzondere omstandigheden de algemene ledenvergadering kan besluiten hier van af te wijken.

Omdat het bestuur in 2016 er niet in is geslaagd te voorzien in de voorzittersvacature heeft u ingestemd met een verlenging van 3 jaar, dus tot vandaag 13 maart 2019.

Helaas is het bestuur er tot op heden niet in geslaagd, ondanks vele serieuze pogingen, een geschikte voorzitters kandidaat of te wel een voorzitterskandidate te vinden.

Reden voor het bestuur om bij agendapunt 13 uw instemming te vragen om mijn termijn met nog één extra jaar te mogen verlengen.

 

Het zal u duidelijk zijn dat het niet kunnen vinden van een geschikte kandidaat het bestuur zorgen baart.

Het bestuur zal daarom de komende maanden alles op alles zetten om alsnog in de vacature te voorzien.

Feit is wel dat ik definitief heb besloten in maart 2020 mijn bestuursfunctie neer te leggen.

Niet alleen omdat 18 jaren bestuurslid je niet in je ouwe kleren gaat zitten, maar ook, omdat wisseling van de wacht noodzakelijk is. Het is belangrijk dat er na zoveel jaren een nieuwe voorzitter komt, iemand met nieuwe en frisse ideeën.

 

Tot zover deze ongebruikelijke opening van mijn jaarlijkse toespraakje.

 

Beste mensen,

Als we naar de landelijke KBO ontwikkelingen kijken gaat het met betrekking tot de ledenaantallen sterk bergafwaarts.

Dit terwijl het juist bij onze KBO voor de wind gaat. De eind vorig jaar gehouden ledenwerfactie heeft weer ruim 20 nieuwe leden opgeleverd. Ons ledenbestand is hiermee gestegen naar 500.

Let wel 500 leden op nog geen 3000 inwoners. Dit is landelijk gezien  zeer uitzonderlijk.

 

Daarnaast het feit dat we in navolging van vorig jaar ook dit jaar weer 9 leden mogen huldigen die 25 jaar lid zijn van onze vereniging is uniek te noemen. 

 

Ook wat betreft de activiteiten zijn en blijven we een zeer actieve vereniging. Met ruim 20 verschillende activiteiten, zowel op het gebied van ontspanning, sport als educatie, scoren we hoog in KBO-land.

Voor het merendeel van de activiteiten bestaat grote belangstelling. Helaas heeft eind vorig jaar de Skibo-groep het loodje gelegd. Ook Dutch Tennis en de wandelgroep zouden graag wat meer leden willen verwelkomen.

Daar staat tegenover dat met name de deelname aan verschillende activiteiten enorm hoog scoren. Ik denk daarbij aan de Kerstviering, dit geldt overigens ook voor de fietsgroep, de vakantiereizen, en niet te vergeten de bridge- en filmclub. Ook de excursies blijven erg gewild.

Maar ook de kleinere activiteiten (die naar de mening van het bestuur zeker zo belangrijk zijn) draaien uitstekend.

Eveneens is het, het vermelden waard, dat het koersbal dat enkele jaren geleden noodgedwongen werd opgeheven opnieuw leven is ingeblazen. Daarnaast hebben we sinds kort 2 nieuwe activiteiten aan onze indrukwekkende lijst kunnen toevoegen. Het betreft met name het bloemschikken en de groep ‘’cultureel.’’ Zo heeft de groep cultureel recent de Opera La Traviata en de musical Lion King bijgewoond. De deelnemers waren unaniem enthousiast. Het zal u duidelijk zijn dat we hier mee door gaan.

Ook de themabijeenkomsten mogen zich in een groeiende belangstelling verheugen. Ik mag u in herinnering brengen:

-de bijeenkomst met huisartsenpraktijk Nillesen met 150 deelnemers;

-de bijeenkomst positieve gezondheid met aansluitend de zorgmarkt  zelfs met 165 deelnemers;

-ook de opfriscursus automobilisten met 40 deelnemers loog er niet om.

Uiteraard gaan we ook dit jaar weer verschillende themabijeenkomsten organiseren, met vandaag als eerste: ‘’Valpreventie.’’

 

Beste mensen,

Naast de ontspanningsactiviteiten, sport en educatie is belangenbehartiging een zeker zo belangrijke doelstelling c.q. pijler van onze vereniging.

Ik zal u niet vermoeien met een opsomming van behaalde wapenfeiten maar enkele belangrijke zaken wil ik vanaf deze plaats bij naam noemen.

Onze ouderenadviseurs en belastinginvulhulpen hebben ook in 2018 wederom een stevige prestatie geleverd. Veel van onze leden hebben een dankbaar gebruik gemaakt van de geboden voorzieningen.

Maar ook op het gebied van ‘’Lief en Leed’’ zoals ziekenbezoek, het aanwezig zijn bij overlijdens, maar ook het bezoeken van leden in verzorging- c.q. verpleegtehuizen hebben we nadrukkelijk aandacht besteed.

Het bestuur blijft een hoge prioriteit toekennen door te ijveren voor voorzieningen zoals goede zorg en ondersteuning, waardoor u zo lang mogelijk op een verantwoorde wijze in uw woning en dorp kunt blijven wonen. Het bestuur is dan ook zeer ingenomen met het feit dat aan het bouwplan in Bergharen door 6 KBO leden wordt deelgenomen. 

Ook door middel van ons informatieblad 55+ en onze eigen website informeren wij u regelmatig over zaken in de sfeer van belangenbehartiging.

 

Dan tot slot de huidige stand van zaken rondom de fusieontwikkelingen van de landelijke KBO of te wel de KBO-PCOB, maar ook de provinciale KBO-bonden,  en in het verlengde daarvan de mogelijke gevolgen voor de lokale KBO’s.

Het bestuur heeft door middel van ons informatieblad 55+ gepoogd u steeds zo goed mogelijk te informeren over het wel en wee omtrent de fusieontwikkelingen.

Om uw geheugen wat op te frissen wil ik kort samengevat de stand van zaken schetsen:

Onder de noemer ‘’KBO-PCOB VERNIEUWT’’ zijn enkele jaren geleden fusiebesprekingen gestart tussen KBO en PCOB. overigens PCOB staat voor (Protestant Christelijke Ouderen Bond)

Het grootste struikelblok in het fusieproces spitst zich toe, en ik formuleer het bewust wat kort door de bocht, op het volgende:

KBO-PCOB pleit voor het opheffen van de provinciale KBO-bonden, met als doel het creëren van onder andere kortere lijnen tussen het landelijk bestuur en de lokale verenigingen.

Dit is echter voor verschillende provinciale KBO-bonden (waaronder KBO-Gelderland) onbespreekbaar. Zij willen de provinciale bonden handhaven.

Aan deze eis is sinds kort ook de voorgenomen verhoging van de contributieafdracht aan KBO-PCOB toegevoegd.

 

Helaas zijn recent de ontwikkelingen rondom de fusie geëscaleerd. Een hoogst onaangename situatie, temeer omdat wij als lokale KBO verenigingen hier in het geheel niet bij betrokken zijn geweest.

Wat is er aan de hand: via, via namen we medio februari kennis van een brief (gedateerd 11 januari 2019)  afkomstig van 4 provinciale bonden te weten: Limburg, Overijssel, Noord Holland en schrik niet Gelderland, gericht aan het bestuur van de landelijke KBO.

In de brief wordt verdere medewerking aan het fusieproces op scherp gesteld.

In de bijlage van de brief zijn door de opstellers maar liefst 12 uitgangspunten geformuleerd als voorwaarde, om nog langer deel te nemen aan de verdere ontwikkeling van de bestaande federatie van KBO-PCOB waaraan de ‘’Vernieuwing’’ volgens hen zou moeten voldoen.

Zolang niet wordt voldaan aan de 12 uitgangspunten zijn zij niet bereid verder mee te werken aan het fusieproces.

Het moge duidelijk zijn dat hierdoor zelfs het uiteenvallen van de landelijke KBO dreigt.

 

(tussen haakjes: U zult begrijpen dat  wij ons ongenoegen over de handelswijze van KBO-Gelderland aan hen hebben kenbaar gemaakt)

 

Naar aanleiding van de brief van de 4 provinciale bonden heeft een gesprek plaatsgevonden tussen het bestuur van de landelijke  KBO en de 4 genoemde provincies.

 Het negatieve verloop van deze bijeenkomst heeft er toe geleidt dat de landelijk KBO voorzitter de heer van de Kruis met onmiddellijke ingang zijn functie heeft neergelegd.

(het verslag van deze bijeenkomst, dat er niet om liegt, is in ons bezit)

 

Deze gang van zaken is voor enkele KBO- verenigingen aanleiding geweest een petitie op te stellen die onder alle KBO verenigingen en afdelingen in het land is verspreidt.

De inhoud van de petitie komt samengevat op het volgende neer:

De provinciale bonden kunnen slechts standpunten uitdragen na volledige instemming van de KBO verenigingen en afdelingen;

Dit soort initiatieven kan leiden tot het uiteenvallen van de landelijke KBO. Dit is verwerpelijk en onacceptabel;

De verenigingen en afdelingen vormen de basis van de KBO en dienen derhalve rechtstreeks te worden betrokken bij de besluitvorming van de toekomstige koers van de KBO.

 

Ons bestuur heeft inmiddels de petitie ondertekend, dit ondanks het advies van KBO Gelderland om geen gehoor te geven aan de oproep.

 

Wat u ook nog moet weten is dat inmiddels 4 lokale Gelderse KBO

verenigingen waaronder die van Wijchen, Beuningen en Weurt hun lidmaatschap bij KBO Gelderland hebben opgezegd.

Bovendien leeft er zoveel ongenoegen bij een aantal lokale verenigingen over het functioneren van KBO Gelderland dat meer opzeggingen te verwachten zijn.

 

Al met al kan de conclusie niet anders luiden dan dat de verschillende verontrustende berichten de chaos zowel provinciaal als landelijk compleet maken, waarbij het eind van de ellende, naar onze inschatting nog lang niet in zicht is.

Waar deze toestand uiteindelijk toe moet leiden is totaal onduidelijk. Van het grootste belang hierbij is de vraag wat deze uitzichtloze soap voor gevolgen zal hebben voor onze vereniging?

 

 Het zal u duidelijk zijn dat we als bestuur de komende ontwikkelingen met argusogen en de nodige scepsis zullen blijven volgen.

Vorige week heeft KBO Gelderland in een schrijven aangekondigd om tijdens de Algemene Ledenvergadering die op 17 april aanstaande plaatsvindt we nader zullen worden geïnformeerd over de stand van zaken.

 

Afhankelijk van wat er op korte termijn staat te gebeuren zullen wij een extra leden vergadering beleggen waarin wij als bestuur samen met u ons nader zullen beraden over de toekomst van onze eigen seniorenvereniging.

 

Het zal u duidelijk zijn dat ik met meer dan gemengde gevoelens dit agendapunt af sluit.

Ik kan me voorstellen dat een en ander de nodige vragen oproept.

Ik wil u verzoeken mochten er dringende vragen of opmerkingen zijn, deze gezien de beperkte tijd die we nu hebben, dit tot een minimum te beperken.

Uiteraard is het bestuur steeds bereid (op een later tijdstip) uw vragen  te beantwoorden.

 

Beste mensen,

Tot slot rest mij, u mede namens het bestuur dank te zeggen voor het door u in ons gestelde vertrouwen. Ook dit jaar zullen wij ons wederom volledig inzetten om aan uw verwachtingen te voldoen.

Ik dank u voor uw aandacht.

 

Dhr. T. van Duifhuizen: Stel dat de situatie zich doorzet, kan een seniorenvereniging  zich rechtstreeks aanmelden bij de Landelijke KBO?

Henk Beaart:  Op dit moment niet: landelijk lid kan uitsluitend wanneer je ook lid bent van

KBO Gelderland.

 

Fransje en Geert Peters worden uitgenodigd voor het herdenken van de leden waarvan wij het afgelopen jaar afscheid moesten nemen:

 

Henk van den Berg,                  BERGHAREN           overleden op     27-04-2018

Koos van Heumen-Cobussen  HERNEN                  overleden op     24-06-2018

Jozef Peters                                BERGHAREN           overleden op     31-07-2018

Broer Peters                               HERNEN                  overleden op     02-04-2018

Piet van Summeren                  HORSSEN                 overleden op     04-06-2018  (gastlid)

Teun Weerheim                        HERNEN                   overleden op     03-05-2018

Liza Toonen-Dekkers                BERGHAREN            overleden op    25-01-2019

Lies Janssen-Janssen                BERGHAREN            overleden op     25-02-2019

 

 1. Vaststelling bestuurlijk jaarverslag 2018

Zonder op of aanmerkingen, onder applaus, vastgesteld .

 

 1. Verslag kascommissie

De kascontrole heeft plaatsgevonden door:  mevr. Truus van Nuland en mevr. Wies Perlo.

Mevr. Perlo neemt het woord: het zag er goed uit wat; steekproeven genomen. De penningmeester wordt decharge verleend. Beide dames worden bedankt.

 

 1. Financieel verslag 2018

Theo van Kessel geeft toelichting aan de hand van een mooie Power Point presentatie.

We zijn dit jaar op  € 6,00 na binnen het budget gebleven.

Het verschil van € 6,00 wordt veroorzaakt doordat de baten € 140,00 hoger zijn en er is een nadeel op de totale lasten van € 134,00. Dit zorgt voor een verschil van € 6,00.

 

Bijdragen geleverd o.a. aan de werkgroepen (voor een lief en leed pot); ledenwerfactie waarbij eetbonnen te ontvangen waren.

 

Het ledenaantal per 1 jan. 2019 is   495. 

 

 1. Vaststelling begroting 2020

Dhr. Piet Hermans: Graag aandacht  voor de kostenpost representatie en communicatie: Het infoblad 55+ en Op de Hoogte samen laten gaan scheelt een aanzienlijk bedrag.

Theo van Kessel: voorlopig nog niet.

Dhr. Geert Peters: Wat betekent het * (sterretje)  bij contributie afdracht?

Theo van Kessel: dit is voor ons een reminder dat € 2,00 per lid geschonken wordt door KBO Gelderland.

Dhr. Piet Hermans: “We zien nu niet de specifieke kosten, nu het een samenvatting is”. 

Theo van Kessel: We hebben hiervoor gekozen, maar je kan het inzien.

Begroting vastgesteld.

 

10.Vaststelling meerjarenbegroting 2021 t/m 2024

Geen vragen vanuit de leden.

Theo van Kessel vraagt of het negatieve bedrag afgeboekt mag worden van de algemene reserve.

We kunnen dus  € 1500,00 besteden voor het 65 jarig jubileum.

 

 1. Benoeming kascontrolecommissie boekjaar 2019

Mevr. Truus van Nuland wordt onder applaus bedankt voor de controle van de financiële stukken.

Mevr. Wies Perlo blijft nog een jaar. Als tweede lid heeft de heer Sil Burgers zich aangemeld.

 

 

 1. Ontwikkeling contributieafdracht KBO/PCOB (vervallen agendapunt)

Toelichting voorzitter:

Alles  duidt er op dat de landelijke KBO/PCOB voornemens is de contributieafdracht van € 14,74 per lid op te hogen naar wellicht € 20,00 (op jaarbasis)

Naar aanleiding hiervan heeft ons bestuur op 16 januari 2019 een brief geschreven naar het bestuur en ledenraad van KBO-PCOB waarin wij onze twijfels en zorg uitspreken over deze ontwikkeling en waarschuwen het KBO-PCOB bestuur ervoor dat onze leden een dergelijke verhoging niet zullen accepteren.

Mede gezien de jongste ontwikkelingen op landelijk en provinciaal niveau heeft ons bestuur besloten geen concreet voorstel aan de ALV voor te leggen.

 

 1. Bestuursverkiezingen

Ad Romijnders stelt zich kandidaat als nieuw bestuurslid – onder applaus aangenomen.

Ineke Tonen zit al 3 termijnen (9 jaar) in het bestuur en is bereid er nog 3 jaar aan toe te voegen.

Over Henk Beaart -   Hent Hopman: het bestuur stelt voor om Henk nog voor één jaar voor te dragen

De voordracht wordt met applaus ondersteund.

 

 1. Vastelling werkplan

Dit is Henk Beaart zijn laatste werkplan. Hij beschouwt dit als zijn testament.

Dhr. Toon v. Duijfhuizen: in alinea 5 wordt gesproken over het projectplan van de werkgroep zorg/positieve gezondheid dat voor belangstellenden beschikbaar is. Hij krijgt het projectplan in zijn brievenbus.

 1. Vatstellen bestuurlijk beleidsplan

Theo van Kessel  licht het beleidsplan toe onder de noemer: Senioren in een veranderende wereld

Het gaat voornamelijk om samenwerking tussen KBO/PCOB

Het bestuur KBO/PCOB functioneert als een toezichthoudend bestuur dat op strategisch niveau opereert. Het stelt  het beleid t.a.v. de 5 speerpunten vast en richt zich op de ontwikkeling van

KBO-PCOB naar een vereniging van en met toekomst.

De speerpunten zijn:  Wonen, welzijn en zorg, Veiligheid, Koopkracht, Digitalisering en Zingeving.

 

Missie en visie seniorenvereniging Bergharen Hernen Leur

Doelstelling: het behartigen van belangen van alle senioren in het algemeen, en die van onze leden in het bijzonder.

Ontwikkelingen: de moderne senioren : blijven actief in het arbeidsproces; blijven langer thuis wonen en zijn zelfredzamer; zijn vitaler, sportiever, actiever en willen zich ontwikkelen.

Doelgroep: 55+ers omdat zij een belangrijke aanvulling zijn op de al aanwezige kennis en ervaring.  Ook de jongere 55+ers zij zijn belangrijk voor een toekomstbestendige seniorenvereniging.

Bestuur en organisatie:  Het AB bestaat uit 7 leden, en wordt bijgestaan door een aantal werkgroepen op het gebied van activiteiten, welzijn, communicatie en P.R., de ouderenadviseurs en belastinginvulhulpen.  Aandachtspunten zijn: de diensten, toegang tot vrijwilligers en expertise van stichting Meer Voormekaar (Wijchen) en vrijwilligers vanuit de drie dorpen vragen om het bestuur te ondersteunen.

Financieel : Onze reservepositie en de jaarlijkse financiële exploitatie zijn in control. Belangrijke aandachtspunten: contributie, sponsoring, vergoeding voor diensten en belangenbehartiging, bijdragen voor activiteiten.

Samenwerking: momenteel met: de Zonnebloem Bergharen, WMO-raad Wijchen, Kringberaad Wijchen, de beide dorpshuizen en seniorenvereniging Druten.

Actiepunten: uitbreiding samenwerking met Seniorenverenigingen regio, wijkteams op het gebied van welzijn, leefbaarheidsgroepen Bergharen en Hernen Leur, redactie Op de Hoogte en website www.bergharenhernenleur.nl, periodiek overleg met wethouder en beleidsambtenaren, de Zonnebloem Hernen.

 

Vragen vanuit de leden

Onder  Koopkracht blz 40:  in hoeverre heeft KBO/PCOB inzage in het bankwezen: m.b.t. het verdwijnen van de pinautomaten?

Theo van Kessel: KBO/PCOB zit met het bankwezen aan tafel.

Joop Driessen:  samenwerking KBO/PCOB: er zijn negatieve geluiden enerzijds, anderzijds samenwerking. Houdt de juridische zaken in de gaten.

Henk Beaart: Er zijn 2 meningen: Wij hechten aan een landelijke organisatie. Wij staan achter een grote organisatie, om een vuist naar Den Haag te maken. Wij zijn tegen een hoge afdracht, het moet betaalbaar blijven.

Joop Driessen: bij het voorleggen aan de leden, eerst alle voors en tegens goed onderzoeken en velmelden.

Henk Beaart: doen we.

Mevr. Fransje Peters: “Is het verstandig om zelfstandig te worden?”

Dhr. Geert Peters: rekent voor welk bedrag voor ons overblijft van de contributie:  € 7,26. Zijn vraag: Willen we de KBO Gelderland laten bestaan. Liever zo min  mogelijk tussenlagen.

Henk Beaart legt dit nogmaals uit.

Dhr. Joost Boezen: als je Gelderland schrapt houd je al meer over.

Mevr. Annie Hendriks: “Wat doet Gelderland voor ons?”

Theo van Kessel: belastingadviseurs opleiden, onderricht VOA.

Dhr. W. van Lier (KBOG) licht nog verder toe: docenten opleiden voor VOA,

Digitalisering, scholingscursussen voor VOA en belastinginvullers.

Dhr. Harrie Derks: “wordt er overwogen lid te worden van KBO Brabant? Die staan ook los.”

Dhr. Van Lier: ”Wijchen heeft geprobeerd lid te worden van Brabant, maar dat is niet gelukt.”

 

 1. KBO in 2020 65-jaar jong

65 jarig jubileum wordt gevierd op 5 april 2020

Thema: Ontmoeten en nostalgie.

Weetjes uit 1955:   - 1ste aflevering van Swiebertje

                                   - 1ste one man show Toon Hermans

                                   - het kleuteronderwijs wordt wettelijk ingevoerd

                                   - het woord NOZEM wordt voor het eerst gebruikt.

 

 1. Rondvraag

Vraag: Wat is het verschil tussen een gewoon lid en een gastlid?

Een gewoon lid is lid van bijvoorbeeld onze KBO BHL. Een gastlid is al lid bij een andere KBO vereniging maar kan door middel van een gastlidmaatschap deel nemen aan activiteiten van BHL.

 

“Is erbij yoga nog een wachtlijst?”:

Ja, wil je mee doen, dan opgeven bij MeerVoormekaar.

 

 1. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en vraagt aandacht voor het informele gedeelte.

 

 1. Afscheid van Marijke v.d. Berg als bestuurslid

Marijke is vanaf 2007 al bestuurslid. Ze is van diverse groepen coördinator geweest, heeft de zieken bezocht. Zorgde voor de bloemen, attenties en …. de petitfourtjes.

Henk neemt afscheid van Marijke  met bloemen, een cadeaubon en een mooie taart met foto.

Ook Han wordt bedankt met een fles wijn.

 

 1. Jubilarissen

Namens het bestuur worden de jubilarissen gefeliciteerd met een boeket bloemen en een dinerbon voor de eettafel in Hernen of Bergharen.

 

Henk bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid.

 

Na de pauze volgt het thema Valpreventie door Giel Haman van Fysoo.

 

Hernen april 2019

Jacqueline Zunnebeld, notulist

 

 

Henk Beaart, voorzitter                                               Hent Hopman, secretaris.