2022-04-20 ALV

 

67Algemene Ledenvergadering

BHL-Senior v/h KBO Bergharen-Hernen-Leur

 

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de 67e Algemene Ledenvergadering welke gehouden zal worden op woensdag 20 april 2022 om 14.00 uur in Ontmoetingscentrum de Mijlpaal in Hernen

 Agenda:

 1. Opening door de vice voorzitter
 2. Vaststelling agenda
 3. Vaststelling verslag schriftelijke ALV 17 maart 2021 (bijlage 1)
 4. Vaststelling jaarverslag 2021 (bijlage 2)
 5. Verslag kascontrolecommissie.
 6. Benoeming kascontrolecommissie 2023

       Henk Adams en Barend Pijffers, aftredend is Henk Adams

       Benoeming nieuw lid

 1. Financieel verslag 2021 (bijlage 3)
 2. Vaststelling begroting 2023 (bijlage 4)
 3. Vaststelling meerjarenbegroting 2023 t/m 2027 (bijlage 5)
 4. Bestuursverkiezing

 Aftredend en herkiesbaar zijn Ineke Tonen-van Kerkhof en Ad Romijnders.

Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk drie dagen voor de ALV schriftelijk aanmelden bij het secretariaat van de vereniging. Deze kandidaatstelling moet door tenminste 5 leden zijn ondertekend en de kandidaat moet een verklaring bijvoegen dat hij/zij bereid is een eventuele bestuursfunctie te aanvaarden.

 1. Werkplan 2023

Door de onzekerheid in de afgelopen periode stond alles op een laag pitje. Nu er weer meer mogelijk is, wil het bestuur de komende periode aan de slag met de volgende thema’s:

*   Hoe krijgen we jonge senioren bij onze vereniging

*   Verbeteren en aantrekkelijk maken van de communicatie en uitstraling van onze vereniging

*   Senioren en hun digitale vaardigheden

12 Rondvraag

13 Sluiting

 

Bijlage 1

Agendapunt 3: Vaststelling verslag schriftelijke ALV 17 maart 2021

Het bestuur heeft 459 leden uitgenodigd deel te nemen aan de stemming. We hebben 119 formulieren retour ontvangen, waarvan het overgrote deel van de leden met alle punten akkoord ging.

 

Korte verslaglegging

Agenda

 1. Bestuurlijk jaarverslag over 2020   -           119 leden akkoord

 

 1. Financieel verslag over 2020           -           119 leden akkoord

      Han van den Berg en Henk Adams hebben de kascommissie uitgevoerd. Het zag er goed uit en er zijn geen onrechtmatigheden gevonden.

      Barend Pijffers heeft zich aangemeld voor volgend jaar samen met Henk Adams.

 

 1. Begroting 2022                                   -           119 leden akkoord

 

 1. Meerjarenbegroting                         -           119 leden akkoord

 

 1. Bestuursverkiezing                            -           119 leden akkoord

   Henk Beaart is afgetreden (vanaf 2001 bestuurslid geweest!). Annie Peters-Damen en Jacqueline Zunnebeld zijn herkozen voor een periode van 3 jaar.

    Joke van Dreumel-Megens en Wil Ariëns zijn onze nieuwe bestuursleden. Namens het bestuur hartelijk welkom.

 

 1. Werkplan 2021                                  -           119 leden akkoord

 

 1. Wijziging statuten                             -           118 leden akkoord

 

 1. Wijziging huishoudelijk reglement -           118 leden akkoord

 

Het Bestuur heeft van de heer Toon van Duifhuizen een reactie ontvangen met verschillende vragen en opmerkingen. Het bestuur heeft hierop gereageerd. Op verzoek van Toon vermelden wij dat Toon tegen stemt op de nieuwe naam “BHL-Senior v/h Seniorenvereniging Bergharen Hernen Leur”.

 

Ineke Tonen-van Kerkhof       (vicevoorzitter)

Jacqueline Zunnebeld             (secretaris)

 

20 maart 2021